පළමු පාසල් මාධ්‍ය පුහුණුව

කලාපීය තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණික ඉගෙනුම් මධ්‍යස්ථානයේ ආරම්භ කර ඇති පාසල් මාධ්‍ය පුහුණු ඒකකය මගින් සිදුකළ පළමු පුහුණු වැඩසටහන 2019.03.05 වන දින පවත්වන ලදී. මේ සඳහා සම්බන්ධ වූයේ ර/නිවි/එරබද්ද විද්‍යාලයේ දූ දරුවන් කණ්ඩායමකි.

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *