කරුණා භාරය පුස්තකාල සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය

කොළඹ, පන්නිපිටියේ පිහිටි ප්‍රකට බෞද්ධ සංවිධානයක් වන කරුණා භාරය (Karuna Trust) අනුග්‍රහයෙන් නිවිතිගල කලාපයේ පාසල් 24 ක් සඳහා පුස්තකාල පොත් පරිත්‍යාග කිරීමේ ව්‍යාපෘතියක් ආරඹ්භ කෙරේ. මෙයට අදාල වූ දැනුවත් කිරීමක් හා තොරතුරු තාක්ෂණික පුහුණුවක්  2019.03.14 වන කලාපීය තොරතුරු තාක්ෂණික මධ්‍යස්ථානයේදී පැවැත්විනි.

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *