ඇලපාත කොට්ඨාසයේ NEMES SIS දත්ත පද්ධතිය පිළිබඳ පුහුණුව

අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය මගින් ආරම්භකර ඇති ජාතික ශිෂ්‍ය තොරතුරු පද්ධතිය පිළිබඳව ඇලපාත කොට්ඨාසයේ විදුහල්පති වරුන් හා තොරතුරු තාක්ෂණික ගුරු භවතුන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් 2019.06.11 වන දින ඇලපාත මහා විද්‍යාලයේදී පැවැත්විනි.

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *