කරුණා භාරයෙන් මිලියන 2.5 ක පුස්තකාල පොත් පරිත්‍යාගයක්…

නිවිතිගල කලාපයට අයත් පාසල් 24 ක් සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 25 ක ට අධික වටිනාකමකින් යුත් පුස්තකාල පොත් පරිත්‍යාග කිරීමේ උත්සවයක් 2019.07.25 වන දින දෑල රාජකීය විද්‍යාලයීය ශ්‍රවනාගාරයේ දී පැවැත්වේ.

කොළඹ, පන්නිපිටියේ පිහිටි ප්‍රකට බෞද්ධ සංවිධානයක් වන කරුණා භාරය (Karuna Trust) අනුග්‍රහයෙන් සිදුවන මෙම පොත් පරිත්‍යාග කිරීම නිවිතිගල කලාප කාර්යාලය සමග සම්බන්ධීකරණය කරන ලද්දේ කලාපීය තොරතුරු තාක්ෂණික මධ්‍යස්ථානය මගිනි.

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *