තොරතුරු තාක්ෂණික ගුරුභවතුන් සඳහා වැඩමුළුව

නිවිතිගල කලාපයේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණික ගුරුභවතුන් සඳහා වූ වැඩමුළුව 2020.03.10 වන දින කලාපීය තොරතුතරු තාක්ෂණික ඉගෙණුම් මධ්‍යස්ථානයේදී පැවැත්විනි.

Posted in Uncategorized.