තොරතුරු තාක්ෂණික ගුරුභවතුන් සඳහා වැඩමුළුව

නිවිතිගල කලාපයේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණික ගුරුභවතුන් සඳහා වූ වැඩමුළුව 2020.03.10 වන දින කලාපීය තොරතුතරු තාක්ෂණික ඉගෙණුම් මධ්‍යස්ථානයේදී පැවැත්විනි.

කරුණා භාරයෙන් මිලියන 2.5 ක පුස්තකාල පොත් පරිත්‍යාගයක්…

නිවිතිගල කලාපයට අයත් පාසල් 24 ක් සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 25 ක ට අධික වටිනාකමකින් යුත් පුස්තකාල පොත් පරිත්‍යාග කිරීමේ උත්සවයක් 2019.07.25 වන දින දෑල රාජකීය විද්‍යාලයීය ශ්‍රවනාගාරයේ දී පැවැත්වේ.

කොළඹ, පන්නිපිටියේ පිහිටි ප්‍රකට බෞද්ධ සංවිධානයක් වන කරුණා භාරය (Karuna Trust) අනුග්‍රහයෙන් සිදුවන මෙම පොත් පරිත්‍යාග කිරීම නිවිතිගල කලාප කාර්යාලය සමග සම්බන්ධීකරණය කරන ලද්දේ කලාපීය තොරතුරු තාක්ෂණික මධ්‍යස්ථානය මගිනි.

ඇලපාත කොට්ඨාසයේ NEMES SIS දත්ත පද්ධතිය පිළිබඳ පුහුණුව

අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය මගින් ආරම්භකර ඇති ජාතික ශිෂ්‍ය තොරතුරු පද්ධතිය පිළිබඳව ඇලපාත කොට්ඨාසයේ විදුහල්පති වරුන් හා තොරතුරු තාක්ෂණික ගුරු භවතුන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් 2019.06.11 වන දින ඇලපාත මහා විද්‍යාලයේදී පැවැත්විනි.

කරුණා භාරය පුස්තකාල සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය

කොළඹ, පන්නිපිටියේ පිහිටි ප්‍රකට බෞද්ධ සංවිධානයක් වන කරුණා භාරය (Karuna Trust) අනුග්‍රහයෙන් නිවිතිගල කලාපයේ පාසල් 24 ක් සඳහා පුස්තකාල පොත් පරිත්‍යාග කිරීමේ ව්‍යාපෘතියක් ආරඹ්භ කෙරේ. මෙයට අදාල වූ දැනුවත් කිරීමක් හා තොරතුරු තාක්ෂණික පුහුණුවක්  2019.03.14 වන කලාපීය තොරතුරු තාක්ෂණික මධ්‍යස්ථානයේදී පැවැත්විනි.

පළමු පාසල් මාධ්‍ය පුහුණුව

කලාපීය තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණික ඉගෙනුම් මධ්‍යස්ථානයේ ආරම්භ කර ඇති පාසල් මාධ්‍ය පුහුණු ඒකකය මගින් සිදුකළ පළමු පුහුණු වැඩසටහන 2019.03.05 වන දින පවත්වන ලදී. මේ සඳහා සම්බන්ධ වූයේ ර/නිවි/එරබද්ද විද්‍යාලයේ දූ දරුවන් කණ්ඩායමකි.